The Phantom Ship
@ uShaka Marine World
1 King Shaka Avenue, Durban
4001