Simon's Town Waterfront
St Georges Street
Simon's Town
7975